பட்சி சில குறிப்புகள் - பஞ்ச பட்சி - 6

கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய சில குறிப்புகள்:-

பட்சி குறிப்பு - 1
ஒருபட்சி எந்த நிலையில் இருந்தாலும் ஒவ்வொரு நாளும்
ஒரு ஜாமத்தில் இயல்பாக வலு அடையும்

பட்சி குறிப்பு - 2
வாரம் ஏழு நாள்களிலும் என்ன தொழில் செய்தாலும்
வல்லூறு முதல் ஜாமத்தில் வலுவடையும்

பட்சி குறிப்பு திதியில்
ஆந்தை வலு

பட்சி குறிப்பு -
திசையில் கோழி வலு

பட்சி குறிப்பு - 4
நிறத்தில் மயில் வலு

பட்சி குறிப்பு - 5
வயல் வெளி வம் காடு மலைபகுதி  இவைகளில் மயில் வலுவடையும்
பட்சி குறிப்பு - 6
கோயில் தியான மண்டபம் வழிபாட்டு தலங்களில் காகம் வலு வடையும்

பட்சி குறிப்பு - 7
ஊர் நகரம் ஊரின் மைய பகுதி மக்கள் கூடும் இடம் இவைகளில்
கோழி வலுவடையும்.

பட்சி குறிப்பு - 8
இடுகாடு போதை பொருள் உபோகிக்கும் இடம் வைகளில் ஆந்தை வலுவடையும்

பட்சி குறிப்பு - 9
உடலில் ஆந்தை வலு
யிரில் காகம் வலு
ன்மாவில் மயில் வலு,

Post a Comment

0 Comments