“செயற்கை நுண்ணறிவு” அறிமுகம் தரும் இலவச இணைய பயிற்சி வகுப்புகள் ( தொகுதி – I )