காற்று மற்றும் மின்சாரம் சார்ந்த புரதப் பொடி
புரதம் உற்பத்தியில் புதிய புரட்சி! பாரம்பரிய வழிமுறைகளுக்கு மாற்றாக, காற்று மற்றும் மின்சாரத்தைப் பயன்படுத்தி புரதப் பொடி தயாரிக்கும் தொழில்நுட்பம் வளர்ந்து வருகிறது.
எப்படிச் செயல்படுகிறது?
 * காற்றில் உள்ள கார்பன் டை ஆக்சைடை பிரித்தெடுத்தல்.
 * மின்னாற்பகுப்பு மூலம் ஹைட்ரஜனை உற்பத்தி செய்தல்.
 * சிறப்பு நுண்ணுயிரிகளைப் பயன்படுத்தி, கார்பன் டை ஆக்சைடு மற்றும் ஹைட்ரஜனை புரதமாக மாற்றுதல்.
நன்மைகள்:
 * சுற்றுச்சூழல் நன்மை: நிலம், நீர் பயன்பாடு குறைவு. பசுமை இல்ல வாயுக்களின் வெளியீடு குறைவு.
 * நிலைத்தன்மை: காலநிலை மாற்றத்தால் பாதிக்கப்படாத உற்பத்தி முறை.
 * ஊட்டச்சத்து: அமினோ அமிலங்கள் நிறைந்த உயர்தர புரதம்.
சவால்கள்:
 * செலவு: தற்போதைய தொழில்நுட்பத்தில் உற்பத்திச் செலவு அதிகம்.
 * விழிப்புணர்வு: புதிய தொழில்நுட்பம் என்பதால், நுகர்வோரிடம் விழிப்புணர்வு குறைவு.
எதிர்காலம்:
ஆராய்ச்சி மற்றும் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்கள் மூலம், காற்று மற்றும் மின்சாரம் சார்ந்த புரத உற்பத்தி, எதிர்காலத்தில் நிலையான மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நட்பு புரத ஆதாரமாக மாறும் வாய்ப்புள்ளது.